In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Nejbližší akce

neděle,21.04 od 10:00 -
Tradiční Lovoš
Teplice, casino Kajot u nádraží
cca 60 km

Cyklo Teplice z.s. je dobrovolné a otevřené sdružení přátel sportu a především cyklistiky. Převážně se věnujeme právě jí, ale v zimě naši členové jezdí i na lyže a běžky. Cílem sdružení tak je nejen propagovat sport jako zdravý styl života, ale především sdružovat lidi a vytvářet nová přátelství. Jsme naprosto otevření a uvítáme kohokoliv, kdo se nebojí poznat nové kamarády, poznávat nové cesty a především jezdit na kole. Pravidelně organizujeme vyjížďky a to rekreačním i sportovním tempem. Ale ať už jedeme jakkoliv, vždycky čekáme na posledního člena jízdy! Trasy, které projíždíme jsou dokumentovány v historii a jsou dostupné komukoliv. Jezdíme především na horských kolech ale vetšinu tras lze absolvovat i na kolech trekových.

Členské příspěvky na rok 2012

členi CT - 400,- Kè/rok
free - 100,- Kč/rok

Èlenské pøíspìvky na rok 2012 – závìr z valné hromady CT dne 27.1.2012
Na základì výdajù pro èleny CT za rok 2011 byl pøedložen návrh na zvýšení èlenských pøíspìvkù stanoven na 400,- Kè / rok. Schváleno vìtšinou pøítomných.

Vzhledem ke skuteènosti, že øada èlenù v roce 2011 nevyužívala všech výhod pro èleny z dùvodu nepravidelné úèasti na vyjížïkách byla èástka stanovena jako pro pøíchozí na 100,- kè / rok.
Tato èástka bude pokrývat náklady na provozování webu a plánování standardních vyjíždìk.
Pro vyjížïky s dotací CT (napø. zahájení sezóny Roudníky s gulášem, spoleèná vyjížïka s SK Cyklotour UL, expedièní vyjížïky CT (novinka), návštìva Pohlreicha, Retro vyjížïka s pøípitkem atd.) bude stanoveno startovné pro pøíchozí. Doplnìno VV.
Termín zaplacení pøíspìvkù je 31.3.2012
Pøíspìvky budou vybírány v hotovosti na doklad – Dana Hellerová – tel. 602 147 753

Jen pro osvìžení roku 2011:
Zahájení Roudníky – gulášek zdarma : 50,-
Spoleènì s SK CT UL – køidla u Dostrašilù : 50,-
Pøíspìvek na dresy : 300,-
Retro Barbora – obèerstvení : 50,-
Víkendovka Ostrov – ubytování : 100,-Budeta automaticky přesměrováni do návštěvní knihy

Poslední novinky

Newsletter

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Automatically subscribe to" and make sure the selected lists are enabled

Zajímá Vás naše činnost?
Přihlaste se k odběru pozvánek a novinek z CT! Nechceme nikoho obtěžovat SPAMem, proto se můžete kdykoliv sami odhlásit.
Free business joomla templates