×

Chyba

V nastavení parametrů pluginu je potřeba zadat Site Key. Kontaktujte prosím správce stránek.

Místo srazu

FAQ.

 • Budu vám stačit?

  To je vždycky zajímavá otázka... nejjednodušší je zkusit to. Nejsme žádní závodníci, ale pokud se má za den ujet třeba 150 km do Drážďan a zpět, nějaké tempo už potřeba je. Pokud si nejste jisti - vyberte si krátkou vyjížďku a zkuste to s námi.

 • Je potřeba se na akci hlásit?

  Většinou ne, jak se sejdeme, tak jedeme. U některých vyjížděk to ale nutné je a to třeba z důvodu zakopení jízdenky na vlak apod. Vždycky je to u akce napsané.

 • Nemám pořádné kolo ani dres, vadí to?

  Klidně pojeďte v žabkách, ale některé vyjížďky jsou zaměřené teréně, a tam už je horské kolo potřeba. U každe akce je to napsané, pokud si však nebudete jisti, neváhejte napsat dotaz na mail, a nebo na facebook

Výkonný výbor spolku


Luboš Brant

Luboš Brant

Předseda spolku

Člen CT od roku 2011, ve výkonném výboru od roku 2012, organizátor vyjížděk a MTBO České středohoří

Ladislav Blažek

Ladislav Blažek

člen výkonného výboru

Ve výkonném výboru spolku od roku 2012, hlavní organizátor závodů Noční běh Krupkou a Krupka - Komárka.

Jindra Hulhová

Jindra Hulhová

člen výkonného výboru

Zakládající člen spolku, ve výkonném výboru od roku 2015, organizátor výletů

O Klubu Cyklo Teplice z.s.

Informace o členství v CT


Členství je pro každého kdo o to požádá, ale především je to pro cyklisty, kteří s námi jezdí, a mají o naše sdružení zájem. Členové CT mají mnoho výhod a jen jednu povinnost – neškodit :-)

Nezisková organizace – jakou jsme, má mnoho nákladů, ale jejím jediným příjmem jsou členské příspěvky. Dle zákona je musíme vybírat ve výši, kterou udá Valná hromada sdružení. Aktuální výše příspěvku pro rok 2020 byla na valné hromadě 2019 potvrzena ve výši 100 kč/osoba/rok. Členství schvaluje Výkonný výbor spolku na základě přihlášky. Pokud byste měl(a) zájem vstoupit, stačí napsat e-mail, a nebo se s nám jednoduše svést.

Členské příspěvky se vybírají na rok vždy do 31.1. aktuálního roku, nicméně mimořádně lze vstoupit i v průběhu roku.

Z těchto členských příspěvků jsou hrazeny nezbytné náklady – účet u banky, provoz webových stránek a nějaké ty drobné odměny u závodů a králi sezóny. Nikdo z vedení teamu z toho nemá ani korunu, jedná se o dobrovolnickou činnost!

Pokud se podaří získat mimořádné finance, proplácíme členům některé i další náklady, které by jinak byly hrazeny jimi.

Jak to u nás chodí:


Možná neuškodí trocha teorie, jedná se o stručný výtah – řídíme se stanovami v aktuálním znění.

Základním orgánem z.s. je Valná hromada členů (dále jen VH) Ta je orgánem nejvyšším a rozhoduje úplně o všem. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení a její zasedání jsou veřejná. Hlasovacím právem, ale disponují pouze aktuální členové sdružení (na VH 2014 budou moci hlasovat jen členové se zaplacenými příspěvky do 31.1.2014 apod.) Obvykle VH zasedá na začátku roku – schvaluje nové členy, kalendář, atd.

Druhým nejvyšším orgánem je Výkonný výbor (dále jen VV) Ten vede sdružení v období mezi Valnými hromadami a přechází na něj téměř všechny pravomoci VH, samozřejmě až na ty nejdůležitější, o kterých rozhoduje jen VH (např. Členský příspěvek) VV je volený na tříleté funkční období a volí jej případně odvolává pouze VH. Jednání VV jsou neveřejná, ale členům po předchozí dohodě přístupná.


Stanovy spolku & klubové dresy.

 • Stanovy spolku

  CYKLO TEPLICE, z. s.

  Stanovy spolku

  Čl. I

  Název a sídlo

  CYKLO TEPLICE, z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Krupce, na adrese Komenského 166/15, PSČ 417 42.

  Čl. II

  Účel spolku

  Účelem je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti sportu a se sportem souvisejících aktivit.

  Čl. III

  Hlavní činnost spolku

  Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  • bližší spolupráce s veřejnými orgány v oblasti zapojení veřejnosti do aktivního života, spolupráce na nabídce zmapovaných cyklotras veřejnosti na internetu
  • pořádání sportovních akcí a společenských akcí pro veřejnost,
   propagace aktivit spolku a osvěta sportu především cyklistiky jako součást zdravého životního stylu
  • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy sportovců 

  Čl. IV

  Členství ve spolku

  Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku a je platné na kalendářní rok, ve kterém bylo zaplaceno. Výkonný výbor spolku o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po zaplacení členského příspěvku.
  Výkonný výbor spolku oznámí žadateli přijetí, nebo nepřijetí členství elektronickou poštou na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději do 30 dnů od schůze, kde došlo k projednánípřijetí za člena. Do doby přijetí členství a zaplacení členského příspěvku není žadatel považován za člena spolku.
  Člen spolku má právo:

  • účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
  • volit výkonný výbor
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
  • podílet se na praktické činnosti spolku

  Člen spolku má povinnost:

  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
  • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
  • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

  Členství ve spolku zaniká:

  doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonnému výboru,
  nezaplacením členského příspěvku do konce ledna na další kalendářní rok ani po písemném upomenutí do 30 dnů po elektronické výzvě, úmrtím člena,
  zánikem spolku, vyloučením člena valnou hromadou, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání valné hromady nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.


  Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Veřejný seznam je pouze jmenný s udáním jména a příjmení. V evidenci výkonného výboru jsou o členech vedeny další údaje, rodné číslo, email, telefonní kontakt. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda spolku nebo jím pověřený člen výkonného výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
   

  Čl. V

  Orgány spolku

  Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

  valná hromada,
  výkonný výbor.

  Čl. VI

  Valná hromada

  Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

  • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
  • volí výkonný výbor a odvolává jej
  • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  • schvaluje zprávu o hospodaření za předcházející období
  • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
  • rozhoduje o vyloučení členů,
  • schvaluje výši členských příspěvků
  • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob
  • rozhoduje o zániku spolku
  • Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

  Zasedání valné hromady je svoláváno výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat do jednoho měsíce valnou hromadu, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději čtrnáct dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději sedm dní před konáním zasedání valné hromady zasílá výkonný výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
  Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného výboru.
  Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
  Záležitost, která byla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady v souladu s těmito stanovami, lze zrušit z pořadu jednání jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad jednání nelze jednat, ledaže by s tím souhlasili všichni členové spolku.
  O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady.
   

  Čl. VII

  Výkonný výbor

  Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek mohou jednat dva členové výkonného výboru nebo rovněž výkonným výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
  Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dobu 3 let. Výkonný výbor má 3 členy a na svém prvém zasedání volí předsedu. Předseda se funkce ujímá v den volby.


  Výkonný výbor je povinen:

  svolávat zasedání valné hromady v souladu s těmito stanovami,
  vést řádně agendu valné hromady a seznam členů spolku,
  archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,
  jednou za rok předložit valné hromadě ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.
   

  Čl. VIII

  Hospodaření spolku

  Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

  Čl. IX

  Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

  V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. O konkrétní osobě rozhodně valná hromada.

  Čl. X

  Závěrečná ustanovení

  Záležitosti neupravené těmito stanovami, nebo organizačním řádem spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.

  Stanovy byly schválené na valné hromadě dne 6. 3. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

  V Teplicích dne 6. 3. 2015

   

   

 • Klubové dresy

  CT pro své členy a příznvce zadává výrobu klubových dresů

  Dresy se vyrábí na zakázku - nemáme žádné kusy skladem. Proto je nutné počítat s delší dobou dodání a také s poštovným v aktální výši (cca. 100 kč/ balík), které musíme ke každé dodávce k nám připočítat.

  Sdružení na prodeji dresů nevydělává - takže veškeré náklady jsou reálné a my žádnou marži nepřipočítáváme.

  Musím na tomto místě zároveň poděkovat sponzorům, bez kterých bychom na dresy nikdy nenaspořili...

  Členové sdružení mají zvýhodněné ceny


Napište nám zprávu

Pokud máte na nás jakýkoliv dotaz, chcete se k nám třeba připojit, a nebo nás podpořit,

prosím, napište nám

e-mail
info@cykloteplice.cz

Krátce o nás

Cyklo Teplice z.s. je dobrovolné a otevřené sdružení přátel sportu a především cyklistiky. Jsme právnická osoba vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje

Search